MdL architecten
Admiraliteitskade 89b
3063 EG Rotterdam
info@mdlarchitecten.nl

t 010 4781414
f 010 4765653

Masterplan Bedrijventerrein

Elke stad en bijna elk dorp heeft aan zijn rand een verzameling bedrijven. Maar helaas is het meestal niet meer dan dat.

Met dwingende rooilijnen wordt geprobeerd bedrijfshuisvesting in het gareel te houden, maar met name loodsen zorgen mede door hun architectonische uitvoering voor een armoedige aanblik. Tussen bedrijventerreinen onderling is er doorgaans nauwelijks verschil omdat geen relatie met de omliggende bebouwing of de ondergrond (historische verkaveling) is gezocht.

In deze studie is gezocht naar een ontwerp dat het landschap in zijn waarde laat en bovendien ruimte geeft aan de verschillende behoeften van bedrijven en kantoren.

Uitgangspunten voor een bedrijventerrein in een oud polderlandschap

1. Inpassing in een slagen-landschap met lange lijnen en dijken

2. Orientatie binnen het terrein en op de omgeving

3. Laagwaardige loodsbouw aan het zicht onttrekken

4. Oplossing voor buitenopslag

5. Goedkope bouw loodsen mogelijk maken o.a. met welstandsvrije uitvoering

6. Dubbel grondgebruik: lagere grondprijs per m2

7. Extra voorzieningen door hoge bedrijvendichtheid mogelijk

8. Hoogwaardige omgeving kantoorbouw realiseren

9. Goede doorstroming door scheiding zwaar en licht verkeer

 

Een nieuwe dijk wordt als vestingwal om het bedrijventerrein gelegd. Hiermee wordt het omliggende land beschermd. Niet tegen water maar tegen een uitdeiende massa van bedrijven. In de nieuwe dijk wordt ruimte voor (buiten)opslag en parkeren gemaakt.Daarachter komen de architectonisch minder hoogwaardige loodsen te liggen. De entrees worden gemarkeerd door insnijdingen in deze wal op de plaats van de hoofdas. Hiermee is een doorzicht in de richting van het slagenlandschap gecreeerd. De as wordt benadrukt door een brede waterloop gevormd door de verzamelde sloten van het gebied.

De percelen op de begane grond vormen de onderbouw. Daar ontstaat een superloods door het tegen elkaar aanschuiven van de bedrijven per quadrant. Door kantoren boven de loodsen te (laten) ontwikkelen kan de grondprijs over meer m2 gebruiksoppervlak verdeeld worden . Een constructielaag als dak is daarom voor alle loodsen verplicht. Over deze laag  loopt de weg voor de bovenbouw en er ligt een grondpakket voor het dekpark op. De dikte van dit pakket kan aan de randen gebruikt worden voor een doorgaande reclameband die daarmee de (superloods) als geheel markeert.

De bovenbouw mag voor maximaal 30% bebouwd worden. Langs de (provinciale) wegen en de middenas mag hoger gebouwd worden dan aan de zijde van het landschap. Het dubbele grondgebruik maakt gezamenlijke voorzieningen (of bijvoorbeeld horeca) mogelijk omdat daar door de verdichting draagvlak voor ontstaat. De ruimte die op de bovenlaag vrij blijft wordt ingevuld door groen en parkeren.

Het onderhoud kan betaald worden omdat de kavelprijs voor de bovenbouw gedeeld is met de onderbouw. De openheid op deze verhoogde laag zorgt voor zicht op de omgeving, waardoor orientatie binnen het terrein wordt vergroot maar ook het zicht op de omgeving behouden blijft.

Het bedrijventerrein heeft zo een verankering in zijn specifieke lokatie gekregen.